COVID-19 Fight
4 matches in 3 dictionaries. Details
hájtömegnoun
  1. slang tub
   USA: tʌ'b UK: tʌb
hájtömegnoun
  1. figurative stand e Tonne
   'tɔnə
   1. pluralForm:
   2. Tonnen
   1. genitiveForm:
   2. Tonne
hájtömegnoun
  1. figurative mértékegység s Fass
   1. genitiveForm:
   2. Fasses
hájtömegnoun
  1. humor ciccione
   m
  1. humor cicciona
   m
Report or add missing word to a dictionary...