COVID-19 Fight
34 matches in 8 dictionaries. Details
hév1
  1. zeal
   USA: ziː'l UK: ziːl
  1. warmth
   USA: wɔː'rmθ UK: wɔːmθ
  1. verve
   USA: vəː'v UK: vəːv
  1. vehemence
   USA: vʌ·hiː'mʌ·ns UK: viːəməns
  1. pathos
   USA: peɪ'θɔ·s UK: peɪθɔs
  1. mettle
   USA: me'tʌ·l UK: metl
  1. heat
   USA: hiː't UK: hiːt
  1. glow
   USA: gloʊ' UK: gloʊ
  1. fire
   USA: faɪ'r UK: faɪər
  1. fieriness
   UK: faɪərɪnəs
  1. fever
   USA: fiː'vəː· UK: fiːvər
  1. emotion
   USA: iː'moʊ·ʃʌ·n UK: ɪmoʊʃn
  1. elan
   USA: iː'lʌ·n
  1. e'lan
   USA: iː'lʌ·n
  1. drive
   USA: draɪ'v UK: draɪv
  1. ardour
   UK: ɑdər
  1. ardor
   USA: ɔ'rdəː·
hévíz13
  1. thermal waters
   USA: θəː'mʌ·l wɔː'təː·z UK: θəːml wɔːtəz
  1. thermal spring
   USA: θəː'mʌ·l spəː·ɪ'ŋ UK: θəːml sprɪŋ
hév szerelvény13
  1. local train
   USA: loʊ'kʌ·l treɪ'n UK: loʊkl treɪn
hévvel4
  1. animatedly
   UK: ænɪmeɪtɪdliː
ifjonti hév13
  1. youthful enthusiasm
   USA: yuː'θfʌ·l e·nθuː'ziː·æ"zʌ·m UK: juːθfəl ɪnθjuːzɪæzəm
szerelmi hév1
  1. passion
   USA: pæ'ʃʌ·n UK: pæʃn
szónoki hév13
  1. flight of oratory
   USA: flaɪ't ʌ·v ɔː'rʌ·tɔː"riː· UK: flaɪt ɔv ɔrətriː
ifjú hévvel2
  1. the flush of youth
   USA: ðiː· flʌ'ʃ ʌ·v yuː'θ UK: ðiː flʌʃ ɔv juːθ
ifjúi hévvel4
  1. in the flush of youth
   USA: ɪ'n ðiː· flʌ'ʃ ʌ·v yuː'θ UK: ɪn ðiː flʌʃ ɔv juːθ
hév1
  1. s Pathos
   'paːtɔs
   1. genitiveForm:
   2. Pathos
  1. 1.1 e Hitze
   'hɪtsə
   1. genitiveForm:
   2. Hitze
  1. 1.1 s Feuer
   'fɔʏɐ
   1. pluralForm:
   2. Feuer
   1. genitiveForm:
   2. Feuers
  1. 1.1 r Brand
   'brant
   1. genitiveForm:
   2. Brandes
   3. Brands
HÉV1
hév (átv.)1
  1. s Feuer
   'fɔʏɐ
   1. pluralForm:
   2. Feuer
   1. genitiveForm:
   2. Feuers
hévíz1
hévnoun
  1. figurative n vivacité
  1. figurative n virulence
  1. figurative n chaleur
  1. old n action
hévundef
hév-undef
hévnoun
hévérundef
Report or add missing word to a dictionary...