COVID-19 Fight
22 matches in 7 dictionaries. Details
hízelgésnoun
  1. toadyism
   UK: toʊdɪɪzəm
  1. sycophancy
   UK: sɪkəfənsiː
  1. sweet talk
   USA: swiː't tɔː'k UK: swiːt tɔːk
  1. informal soft-soap
   USA: sɔː'fsoʊ"p UK: sɔftsoʊp
  1. soft solder
   USA: sɔ'ft sɔ'dəː· UK: sɔft sɔldər
  1. soft soap
   USA: sɔ'ft soʊ'p UK: sɔft soʊp
  1. soft sawder
   UK: sɔft sɔːdə
  1. sawder
   UK: sɔːdə
  1. flattery
   USA: flæ'təː·iː· UK: flætəriː
  1. coaxing
   USA: koʊ'ksɪ·ŋ UK: koʊksɪŋ
  1. cajolery
   UK: kəʤoʊləriː
  1. slang butter
   USA: bʌ'təː· UK: bʌtər
  1. blarney
   UK: blɑniː
  1. blandishment
   USA: blæ'ndɪ·ʃmʌ·nt UK: blændɪʃmənt
  1. adulation
   USA: æ"ʤʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ædjʊleɪʃn
hízelgés; nyalás; tömjénezésnoun
  1. adulation
   USA: æ"ʤʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ædjʊleɪʃn
hízelgéssel kicsalv
hízelgéssel kicsikarv
hízelgéssel lebeszél vkit vmi megtételérőlv
hízelgéssel lebeszél vkit vmirőlv
hízelgéssel rábeszél vkit vmi megtételérev
hízelgéssel rábír vmirev
hízelgéssel rávesz vkit vmi megtételérev
szolgai hízelgésnoun
  1. adulation
   USA: æ"ʤʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ædjʊleɪʃn
felette áll a hízelgésnekexp
  1. he is superior to flattery
   USA: hiː' ʌ·z suː·pɪ'riː·əː· tʌ· flæ'təː·iː· UK: hiː ɪz suːpɪərɪər tuː flætəriː
hízelgésnoun
  1. e Schmeichelei
   ʃmaɪçə'laɪ
   1. pluralForm:
   2. Schmeicheleien
   1. genitiveForm:
   2. Schmeichelei
  1. figurative r Fuchsschwanz
hízelgésnoun
hízelgésundef
  1. literary regional visco
  1. literary vischio
  1. literary vesco
  1. literary old veschio
  1. old uncino
 1. media
  1. old oncino
  1. moina
   moína
  1. literary lustra
  1. old Tuscan figo
  1. Tuscan fico
   tsz: -chi
hízelgésnoun
  1. amo
   0
hízelgéssel elbolondíthatóundef
  1. old blando
émelyítő hízelgésundef
behálózás dicséretekkel, hízelgésselundef
hízelgéssel megkörnyékezundef
Report or add missing word to a dictionary...