COVID-19 Fight
2 matches in 2 dictionaries. Details
húsvét utáni első vasárnapexp
    1. renewal sunday
      USA: rʌ·nuː'ʌ·l sʌ'ndiː" UK: rɪnjuːəl sʌndɪ
Húsvét utáni első vasárnapundef
Report or add missing word to a dictionary...