COVID-19 Fight
16 matches in 6 dictionaries. Details
hűhónoun
  1. splash
   USA: splæ'ʃ UK: splæʃ
  1. shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. informal shindy
   UK: ʃɪndiː
  1. shindig
   USA: ʃɪ'ndɪ·g UK: ʃɪndɪg
  1. slang US ruckus
   USA: rʌ'kʌ·s UK: rʌkəs
  1. pother
   UK: pɔðər
  1. slang Aus picnic
   USA: pɪ'knɪ"k UK: pɪknɪk
  1. hullabaloo
   USA: hʌ"lʌ·bʌ·luː' UK: hʌləbəluː
  1. fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
  1. US fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
  1. ado
   USA: ʌ·duː' UK: əduː
hűhót csapv
  1. make a fuss
   USA: meɪ'k eɪ' fʌ's UK: meɪk eɪ fʌs
lármás hűhónoun
  1. informal rumpus
   UK: rʌmpəs
nagy hűhónoun
  1. great setout
   UK: greɪt setaʊt
  1. US ballyhoo
   USA: bæ'liː·huː· UK: bælɪhuː
sok hűhó semmiértexp
  1. storm in a teacup
   USA: stɔː'rm ɪ'n eɪ' tiː'kʌ"p UK: stɔːm ɪn eɪ tiːkʌp
  1. much cry and little wool
   USA: mʌ'tʃ kraɪ' ʌ·nd lɪ'tʌ·l wʊ'l UK: mʌtʃ kraɪ ənd lɪtl wʊl
  1. much ado about nothing
   USA: mʌ'tʃ ʌ·duː' ʌ·baʊ't nʌ'θɪ·ŋ UK: mʌtʃ əduː əbaʊt nʌθɪŋ
  1. fuss and feathers
   USA: fʌ's ʌ·nd fe'ðəː·z UK: fʌs ənd feðəz
  1. fuss and feather
   USA: fʌ's ʌ·nd fe'ðəː· UK: fʌs ənd feðər
  1. all talk and no cider
   USA: ɔː'l tɔː'k ʌ·nd noʊ' saɪ'dəː· UK: ɔːl tɔːk ənd noʊ saɪdər
nagy hűhót csap vmi körülv
hűhónoun
  1. s Wesen
   'veːzən
  1. r Tamtam
   'tamtam
   1. genitiveForm:
   2. Tamtams
  1. s Brimborium
   brɪm'boːriʊm
   1. pluralForm:
   2. Brimboriumen
   3. Brimboriumri
   1. genitiveForm:
   2. Brimboriums
  1. Aufheben
   'aʊfheːbən
hűhónoun
  1. figurative m tapage
  1. figurative informal m tam-tam
nagy hűhónoun
hűhónoun
sok hűhó semmiértundef
  1. literary batracomiomachia
   batracomiomachía
Sok hűhó semmiértundef
nem kell olyan nagy hűhót csapniundef
hűhót keltő személyundef
Report or add missing word to a dictionary...