COVID-19 Fight
haditengerészet1
  1. senior service
   USA: siː'nyəː· səː'vʌ·s UK: siːnɪər səːvɪs
  1. navy
   USA: neɪ'viː· UK: neɪviː
haditengerészeti miniszter13
  1. first lord of the admiralty
   USA: fəː'st lɔː'rd ʌ·v ðiː· æ'dməː·ʌ·ltiː· UK: fəːst lɔːd ɔv ðiː ædmərəltiː
(hadi)tengerészeti támaszpont13
  1. naval base
   USA: neɪ'vʌ·l beɪ's UK: neɪvl beɪs
haditengerészeti vezérkari főnök13
  1. first sea lord
   USA: fəː'st siː' lɔː'rd UK: fəːst siː lɔːd
alhadnagy azaz főhadnagyi rang a haditengerészetben13
  1. lieutenant junior grade
   USA: luː·te'nʌ·nt ʤuː'nyəː· greɪ'd UK: luːtenənt ʤuːnɪər greɪd
alparancsnok azaz őrnagyi rang a haditengerészetben13
  1. lieutenant commander
   USA: luː·te'nʌ·nt kʌ·mæ'ndəː· UK: luːtenənt kəmɑndər
hadnagy azaz századosi rang a haditengerészetben1
  1. lieutenant
   USA: luː·te'nʌ·nt UK: luːtenənt
kapitány azaz ezredesi rang a haditengerészetben1
  1. captain
   USA: kæ'ptʌ·n UK: kæptɪn
parancsnok azaz alezredesi rang a haditengerészetben1
  1. commander
   USA: kʌ·mæ'ndəː· UK: kəmɑndər
zászlos azaz hadnagyi rang a haditengerészetben1
  1. ensign
   USA: e'nsʌ·n UK: ensaɪn
Report or add missing word to a dictionary...