8 matches in 4 dictionaries. Details
hajlíthatatlanadj
  1. figurative unbending
   USA: ʌ"nbe'ndɪ·ŋ UK: ʌnbendɪŋ
  1. unbendable
   UK: ʌnbendəbl
  1. stern
   USA: stəː'n UK: stəːn
  1. relentless
   USA: rʌ·le'ntlʌ·s UK: rɪlentləs
  1. figurative cast-iron
hajlíthatatlanságnoun
  1. sternness
   USA: stəː'nʌ·s UK: stəːnnəs
hajlíthatatlanadj
  1. unbeugsam
   'ʊnbɔʏkzaːm
hajlíthatatlanadj
hajlíthatatlanságnoun
hajlíthatatlanundef
  1. figurative gen rigido
   rígido
  1. irriducibile
   irriducíbile
  1. irremovibile
   irremovíbile
  1. figurative gen inflessibile
   inflessíbile
  1. literary inamovibile
   inamovíbile
  1. figurative ferreo
   férreo
  1. figurative bronzeo
   brónzeo
hajlíthatatlanságundef
hajlíthatatlanságnoun
  1. figurative gen inflessibilità
   f inv
Report or add missing word to a dictionary...