COVID-19 Fight
hajlandó3
  1. willing
   USA: wɪ'lɪ·ŋ UK: wɪlɪŋ
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
  1. minded
   USA: maɪ'ndʌ·d UK: maɪndɪd
  1. disposed
   USA: dɪ"spoʊ'zd UK: dɪspoʊzd
  1. content
   USA: kʌ·nte'nt UK: kɔntent
hajlandó megtenni13
  1. be disposed to do
   USA: biː· dɪ"spoʊ'zd tʌ· duː' UK: biː dɪspoʊzd tuː duː
hajlandó megtenni valamit2
hajlandó vagyok13
  1. i am agreeable
   USA: aɪ' eɪ'e'm ʌ·griː'ʌ·bʌ·l UK: aɪ æm əgriːəbl
hajlandó vagyok azt hinni, hogy13
  1. I am disposed to believe that
   USA: aɪ' eɪ'e'm dɪ"spoʊ'zd tʌ· bʌ·liː'v ðʌ·t UK: aɪ æm dɪspoʊzd tuː bɪliːv ðət
hajlandó vagyok belemenni a játékba13
  1. i'm agreeable the game
   USA: ɪ'm ʌ·griː'ʌ·bʌ·l ðiː· geɪ'm
hajlandó vagyok megpróbálni13
  1. i'm willing to give it a whirl
   USA: ɪ'm wɪ'lɪ·ŋ tʌ· gɪ'v ʌ·t eɪ' hwəː'l
hajlandó vmire2
hajlandó vmit megtenni2
  1. care
   USA: ke'r UK: keər
hajlandó volna rá13
  1. have half a mind to
   USA: hæ'v hæ'f eɪ' maɪ'nd tʌ· UK: hæv hɑf eɪ maɪnd tuː
hajlandó volna vmire13
  1. have half a mind to
   USA: hæ'v hæ'f eɪ' maɪ'nd tʌ· UK: hæv hɑf eɪ maɪnd tuː
hajlandó/hajlamos vmi megtételére/ igyekszik vmire13
hajlandóság1
  1. willingness
   USA: wɪ'lɪ·ŋnʌ·s UK: wɪlɪŋnɪs
  1. tendency
   USA: te'ndʌ·nsiː· UK: tendənsiː
  1. stomach
   USA: stʌ'mʌ·k UK: stʌmək
  1. propensity
   USA: prʌ·pe'nsʌ·tiː· UK: prəpensɪtiː
  1. notion
   USA: noʊ'ʃʌ·n UK: noʊʃn
  1. leaning
   USA: liː'nɪ·ŋ UK: liːnɪŋ
  1. inclination
   USA: ɪ"nklʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɪnklɪneɪʃn
hajlandóvá tesz2
  1. predispose
   USA: priː"dɪ"spoʊ'z UK: priːdɪspoʊz
hajlandóvá tesz vmire2
  1. predispose
   USA: priː"dɪ"spoʊ'z UK: priːdɪspoʊz
nem hajlandó3
  1. disinclined
   USA: dɪ"sʌ·nklaɪ'nd UK: dɪsɪnklaɪnd
mennyit hajlandó engedni?13
  1. how much less will you take?
   USA: haʊ' mʌ'tʃ le's wʌ·l yuː' teɪ'k UK: haʊ mʌtʃ les wɪl juː teɪk
nem hajlandó vmin túl menni2
nem hajlandó vmit megtenni13
Report or add missing word to a dictionary...