COVID-19 Fight
18 matches in 7 dictionaries. Details
hamarosanadv
  1. soon
   USA: suː'n UK: suːn
  1. shortly
   USA: ʃɔː'rtliː· UK: ʃɔːtliː
  1. in a little while
   USA: ɪ'n eɪ' lɪ'tʌ·l hwaɪ'l UK: ɪn eɪ lɪtl waɪl
  1. ere long
   UK: eər lɔŋ
  1. before long
   USA: biː"fɔː'r lɔː'ŋ UK: bɪfɔːr lɔŋ
  1. at an early date
   USA: æ't ʌ·n əː'liː· deɪ't UK: ət ən əːliː deɪt
hamarosan elérkezőadj
  1. upcoming
   USA: ʌ'pkʌ"mɪ·ŋ
hamarosan/nemsokáraexp
  1. before long
   USA: biː"fɔː'r lɔː'ŋ UK: bɪfɔːr lɔŋ
hamarosan, rövidesenadv
  1. shortly
   USA: ʃɔː'rtliː· UK: ʃɔːtliː
hamarosan/rövidesen meg foglak látogatniexp
  1. i shall call on you shortly
   USA: aɪ' ʃæ'l kɔː'l ɔ'n yuː' ʃɔː'rtliː· UK: aɪ ʃæl kɔːl ɔn juː ʃɔːtliː
remélem, hogy hamarosan viszontlátomexp
  1. i hope to see you soon
   USA: aɪ' hoʊ'p tʌ· siː' yuː' suː'n UK: aɪ hoʊp tuː siː juː suːn
hamarosanadv
  1. alsbald
   als'balt
nemsokára, hamarosan, már a küszöbön áll, hogy...adv
hamarosanv
  1. tagadva mint segédige tarder
hamar(osan)adv
hamarosan bekövetkezőundef
hamarosan meglátjaundef
hamarosanadv
Report or add missing word to a dictionary...