COVID-19 Fight
322
matches in the
handbagv trans v USA: hæ'ndbæ"g UK: hændbæg
handballnoun USA: hæ'ndbɔː"l UK: hændbɔːl
handbillnoun USA: hæ'ndbɪ"l UK: hændbɪl
handbooknoun USA: hæ'ndbʊ"k UK: hændbʊk
handbrakenoun UK: hændbreɪk
handclapnoun UK: hændklæp
handcraftnoun USA: hæ'ndkræ"ft UK: hændkrɑft
handcuffv trans v USA: hæ'ndkʌ"f UK: hændkʌf
handcuff(s)noun USA: hæ'ndkʌ"fs UK: hændkʌfs
handcuffsnoun USA: hæ'ndkʌ"fs UK: hændkʌfs
handguardnoun
hand-heldnoun USA: hæ'ndhe'ld UK: hændheld
hand-holdnoun USA: hæ'ndhoʊ"ld UK: hændhoʊld
handholdnoun USA: hæ'ndhoʊ"ld UK: hændhoʊld
handicapv trans v USA: hæ'ndiː·kæ"p UK: hændɪkæp
handicappedadj USA: hæ'ndiː·kæ"pt UK: hændɪkæpt
handicraftnoun USA: hæ'ndiː·kræ"ft UK: hændɪkrɑft
Report or add missing word to a dictionary...