COVID-19 Fight
322
matches in the
the hand-brake is onexp UK: ðiː hændbreɪk ɪz ɔn
horny handedadj USA: hɔː'rniː· hæ'ndʌ·d UK: hɔːniː hændɪd
mental handicappedexp USA: me'ntʌ·l hæ'ndiː·kæ"pt UK: mentl hændɪkæpt
sy's handiworkexp
paper handkerchiefnoun USA: peɪ'pəː· hæ'ŋkəː·tʃiː·f UK: peɪpər hæŋkətʃɪf
pocket handkerchiefnoun USA: pɔ'kʌ·t hæ'ŋkəː·tʃiː·f UK: pɔkɪt hæŋkətʃɪf
close handleexp USA: kloʊ'z hæ'ndʌ·l UK: kloʊz hændl
create handleexp USA: kriː·eɪ't hæ'ndʌ·l UK: kriːeɪt hændl
door handlenoun USA: dɔː'r hæ'ndʌ·l UK: dɔːr hændl
file handleexp USA: faɪ'l hæ'ndʌ·l UK: faɪl hændl
non-return handleexp
open handleexp USA: oʊ'pʌ·n hæ'ndʌ·l UK: oʊpən hændl
read handleexp USA: riː'd hæ'ndʌ·l UK: riːd hændl
animal handlingexp USA: æ'nʌ·mʌ·l hæ'ndʌ·lɪ·ŋ UK: ænɪməl hændlɪŋ
postharvest handlingexp
change handsexp USA: tʃeɪ'nʤ hæ'nz UK: tʃeɪnʤ hændz
pump handsexp USA: pʌ'mp hæ'nz UK: pʌmp hændz
shake handsv USA: ʃeɪ'k hæ'nz UK: ʃeɪk hændz
shake handsv USA: ʃeɪ'k hæ'nz UK: ʃeɪk hændz
shaking handsexp USA: ʃeɪ'kɪ·ŋ hæ'nz UK: ʃeɪkɪŋ hændz
Report or add missing word to a dictionary...