handicapv trans v USA: hæ'ndiː·kæ"p UK: hændɪkæp
handicappedadj USA: hæ'ndiː·kæ"pt UK: hændɪkæpt
mental handicappedexp USA: me'ntʌ·l hæ'ndiː·kæ"pt UK: mentl hændɪkæpt
Report or add missing word to a dictionary...