COVID-19 Fight
happenv intrans v USA: hæ'pʌ·n UK: hæpən
happen / due to -exp USA: hæ'pʌ·n dyuː' tʌ· UK: hæpən djuː tuː
happen inv USA: hæ'pʌ·n ɪ'n UK: hæpən ɪn
happen in with syv USA: hæ'pʌ·n ɪ'n wʌ·ð saɪ'
happen / make sth -exp
happen to meetv USA: hæ'pʌ·n tʌ· miː't UK: hæpən tuː miːt
happen (to sb)exp
happen what mayexp USA: hæ'pʌ·n hwʌ't meɪ' UK: hæpən wɔt meɪ
happened toadv USA: hæ'pʌ·nd tʌ· UK: hæpənd tuː
happenstancenoun USA: hæ'pʌ·nstæ"ns UK: hæpənstæns
i happen to know thatexp USA: aɪ' hæ'pʌ·n tʌ· noʊ' ðʌ·t UK: aɪ hæpən tuː noʊ ðət
it happened in a flashexp USA: ʌ·t hæ'pʌ·nd ɪ'n eɪ' flæ'ʃ UK: ɪt hæpənd ɪn eɪ flæʃ
it happened thatexp USA: ʌ·t hæ'pʌ·nd ðʌ·t UK: ɪt hæpənd ðət
i happened to be thereexp USA: aɪ' hæ'pʌ·nd tʌ· biː· ðe'r UK: aɪ hæpənd tuː biː ðeər
shit happensnoun USA: ʃiː't hæ'pʌ·nz UK: ʃɪt hæpənz
whatever happensexp USA: hwʌ"te'vəː· hæ'pʌ·nz UK: wɔtevər hæpənz
Report or add missing word to a dictionary...