COVID-19 Fight
6 matches in 3 dictionaries. Details
haragra lobban13
    1. give vent to one's anger
      USA: gɪ'v ve'nt tʌ· wʌ'nz æ'ŋgəː· UK: gɪv vent tuː wʌnz æŋgər
haragra lobbanás1
    1. fuming
      USA: fyuː'mɪ·ŋ UK: fjuːmɪŋ
haragra lobban2
haragra lobbanás1
állati haragra lobban
Report or add missing word to a dictionary...