COVID-19 Fight
22 matches in 5 dictionaries. Details
harapós3
  1. vicious
   USA: vɪ'ʃʌ·s UK: vɪʃəs
  1. 1.2 venomous
   USA: ve'nʌ·mʌ·s UK: venəməs
  1. 1.1 spiky
   USA: spaɪ'kiː· UK: spaɪkiː
  1. snappy
   USA: snæ'piː· UK: snæpiː
  1. snappish
   UK: snæpɪʃ
  1. snapping
   USA: snæ'pɪ·ŋ UK: snæpɪŋ
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
  1. cantankerous
   USA: kæ·ntæ'ŋkəː·ʌ·s UK: kæntæŋkərəs
  1. biter
   USA: baɪ'təː· UK: baɪtə
  1. acrimonious
   USA: æ"krʌ·moʊ'niː·ʌ·s UK: ækrɪmoʊnɪəs
harapós állat1
  1. biter
   USA: baɪ'təː· UK: baɪtə
harapós ember1
  1. snapper
   USA: snæ'pəː· UK: snæpə
harapós kedvében van13
  1. cross as a bear
   USA: krɔː's e'z eɪ' be'r UK: krɔs əz eɪ beər
  1. as cross as two sticks
   USA: e'z krɔː's e'z tuː' stɪ'ks UK: əz krɔs əz tuː stɪks
harapós kutya1
  1. snapper
   USA: snæ'pəː· UK: snæpə
harapós ló1
harapós modorú3
harapós nő1
  1. 1.2 catamaran
   USA: kæ"tʌ·məː·æ'n UK: kætəməræn
harapós természetű3
  1. ornery
   USA: ɔː'rnəː·iː· UK: ɔːnəriː
harapós3
  1. állat bissig
   'bɪsɪç
harapós kutya1
harapós házõrzõnoun
harapós
 1. pl. válasz
  1. 1.1|1.14 1.1|1.14 mordace
  1. 1.1|6.3|3.3 1.1|6.3|3.3 1.1|6.3|3.3 acro
  1. 1.1 acre
  1. 1.1 caustico
   cáustico
  1. 1.1 acido
   ácido
harapósság
 1. átv.: kritikáé, válaszé
harapós természetű3
harapós természetű lesz
Report or add missing word to a dictionary...