COVID-19 Fight
35 matches in 2 dictionaries. Details
haul1 USA: hɔː'l UK: hɔːl
haul2 2.1 USA: hɔː'l UK: hɔːl
haul2 2.2 USA: hɔː'l UK: hɔːl
haulage contractor1 UK: hɔːlɪʤ kɔntræktər
haul down2 2.2 USA: hɔː'l daʊ'n UK: hɔːl daʊn
hauler1 USA: hɔː'ləː· UK: hɔːlər
haulier1 UK: hɔːlɪər
haul in2 2.2 USA: hɔː'l ɪ'n UK: hɔːl ɪn
haulm1 UK: hɔːm
haul up2 2.2 USA: hɔː'l ʌ'p UK: hɔːl ʌp
water haul1 USA: wɔː'təː· hɔː'l UK: wɔːtər hɔːl
at one haul13 USA: æ't hwʌ'n hɔː'l UK: ət wʌn hɔːl
make a good haul13 USA: meɪ'k eɪ' gʌ·d hɔː'l UK: meɪk eɪ gʊd hɔːl
haulage
haulage contracting firm
Report or add missing word to a dictionary...