COVID-19 Fight
161
matches in the
hazanoun
  1. mother country
   USA: mʌ'ðəː· kʌ'ntriː· UK: mʌðər kʌntriː
  1. kith
   UK: kɪθ
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. country
   USA: kʌ'ntriː· UK: kʌntriː
haza kell mennemexp
  1. i must be home
   USA: aɪ' mʌ'st biː· hoʊ'm UK: aɪ mʌst biː hoʊm
hazafeléadv
  1. homewards
   UK: hoʊmwədz
hazafelé igyekvőexp
  1. homeward bent
   USA: hoʊ'mwəː·d be'nt UK: hoʊmwəd bent
hazafelé menőadj
  1. homeward
   USA: hoʊ'mwəː·d UK: hoʊmwəd
hazafelé veszi az útjátv
  1. bend one's steps homeward
   USA: be'nd wʌ'nz ste'ps hoʊ'mwəː·d UK: bend wʌnz steps hoʊmwəd
hazafelé vezetőadj
  1. homeward
   USA: hoʊ'mwəː·d UK: hoʊmwəd
hazafinoun
  1. patriot
   USA: peɪ'triː·ʌ·t UK: pætrɪət
hazafiasadj
  1. patriotic
   USA: peɪ"triː·ɔ'tɪ·k UK: pætrɪɔtɪk
hazafiasságnoun
  1. patriotism
   USA: peɪ'triː·ʌ·tɪ"zʌ·m UK: pætrɪətɪzəm
hazafiatlanadj
  1. unpatriotic
   USA: ʌ·npeɪ"triː·ɔ'tɪ·k UK: ʌnpætrɪɔtɪk
hazafiúiadj
  1. patriotic
   USA: peɪ"triː·ɔ'tɪ·k UK: pætrɪɔtɪk
hazafutásnoun
 1. sports
  1. homer
   USA: hoʊ'məː· UK: hoʊmər
hazafutás (baseballban)exp
  1. home run
   USA: hoʊ'm rʌ'n UK: hoʊm rʌn
hazaiadj
  1. inland
   USA: ɪ'nlæ"nd UK: ɪnlənd
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. home-made
   USA: hoʊ'meɪ'd UK: hoʊmmeɪd
  1. domestic
   USA: dʌ·me'stɪ·k UK: dəmestɪk
hazai csapatnoun
  1. home team
   USA: hoʊ'm tiː'm UK: hoʊm tiːm
  1. home side
   USA: hoʊ'm saɪ'd UK: hoʊm saɪd
hazai termékexp
  1. inland produce
   USA: ɪ'nlæ"nd proʊ'duː·s UK: ɪnlənd prɔdjuːs
  1. home product
   USA: hoʊ'm prɔ'dʌ·kt UK: hoʊm prɔdʌkt
hazairányítv
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
hazajár (kísértet)v
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
hazajáró léleknoun
  1. informal spook
   USA: spuː'k UK: spuːk
  1. ghost
   USA: goʊ'st UK: goʊst
Report or add missing word to a dictionary...