COVID-19 Fight
heavy-armedadj
heavy-eyedadj
heavy-handedadj USA: he'viː·hæ"ndʌ·d UK: heviːhændɪd
heavy-heartedadj UK: heviːhɑtɪd
heavysetnoun USA: he'viː·se"t UK: heviːset
heavyweightnoun USA: he'viː·weɪ"t UK: hevɪweɪt
heavyweightadj USA: he'viː·weɪ"t UK: hevɪweɪt
lie heavy on sgv
a heavy pursenoun USA: eɪ' he'viː· pəː's UK: eɪ heviː pəːs
make heavy weatherexp USA: meɪ'k he'viː· we'ðəː· UK: meɪk heviː weðər
light heavyweightexp USA: laɪ't he'viː·weɪ"t UK: laɪt hevɪweɪt
smoker / a heavy -exp USA: smoʊ'kəː· eɪ' he'viː· UK: smoʊkər eɪ heviː
find sg heavy goingv
meet with heavy lossesv USA: miː't wʌ·ð he'viː· lɔː'sʌ·z UK: miːt wɪð heviː lɔsɪz
it is heavy on coalexp USA: ʌ·t ʌ·z he'viː· ɔ'n koʊ'l UK: ɪt ɪz heviː ɔn koʊl
time hangs heavy on his handsv USA: taɪ'm hæ'ŋz he'viː· ɔ'n hʌ·z hæ'nz UK: taɪm hæŋz heviː ɔn hɪz hændz
time lies heavy on his handsexp USA: taɪ'm laɪ'z he'viː· ɔ'n hʌ·z hæ'nz UK: taɪm laɪz heviː ɔn hɪz hændz
have lids as heavy as leadexp USA: hæ'v lɪ'dz e'z he'viː· e'z liː'd UK: hæv lɪdz əz heviː əz liːd
Report or add missing word to a dictionary...