14 matches in 8 dictionaries. Details
helyreállításnoun
  1. restoration
   USA: re"stəː·eɪ'ʃʌ·n UK: restəreɪʃn
  1. restitution
   USA: re"stʌ·tuː'ʃʌ·n UK: restɪtjuːʃn
  1. reparation
   USA: re"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: repəreɪʃn
  1. recovery
   USA: rɪ·kʌ'vəː·iː· UK: rɪkʌvəriː
  1. reconstruction
   USA: riː"kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: riːkənstrʌkʃn
  1. e Wiederherstellung
   viːdɐ'heːɐʃtɛlʊŋ
  1. e Rekonstruktion
   rekɔnstrʊk'tsioːn
  1. e Instandsetzung
   1. pluralForm:
   2. Instandsetzungen
   1. genitiveForm:
   2. Instandsetzung
helyreállításundef
  1. ripristino
   riprístino
 1. barátságé, kapcsolaté stb.
 2. barátságé, kapcsolaté stb.
  1. restauro
   restáuro
  1. formal reintegro
   reíntegro
  1. recupero
   recúpero
  1. literary rare istaurazione
  1. literary instaurazione
munkaviszony helyreállításaundef
tápcsatlakozás helyreállításaundef
helyreállításnoun
gazdaság helyreállítása
növényzet helyreállítása
Report or add missing word to a dictionary...