hew awayv trans v USA: hyuː' ʌ·weɪ' UK: hjuː əweɪ
hew downv trans v USA: hyuː' daʊ'n UK: hjuː daʊn
hew offv trans v USA: hyuː' ɔː'f UK: hjuː ɔf
hew outv trans v USA: hyuː' aʊ't UK: hjuː aʊt
hew the enemy to piecesexp USA: hyuː' ðiː· e'nʌ·miː· tʌ· piː'sʌ·z UK: hjuː ðiː enəmiː tuː piːsɪz
hewernoun USA: hyuː'əː· UK: hjuːər
Report or add missing word to a dictionary...