COVID-19 Fight
3 matches in 2 dictionaries. Details
hiú ábrándnoun
  1. unreality
   USA: ʌ"nriː·æ'lʌ·tiː· UK: ʌnrɪælɪtiː
  1. informal bait
   USA: beɪ't UK: beɪt
hiú ábrándokkal áltatja magátexp
  1. delude oneself with false hopes
   USA: dʌ·luː'd wʌ"nse'lf wʌ·ð fɔː'ls hoʊ'ps UK: dɪluːd wʌnself wɪð fɔːls hoʊps
hiú ábrándnoun
  1. figurative m leurre
Report or add missing word to a dictionary...