36 matches in 8 dictionaries. Details
hitelesítv
  1. true
   USA: truː' UK: truː
 1. law
  1. Scot test
   USA: te'st UK: test
  1. seal
   USA: siː'l UK: siːl
  1. corroborate
   USA: kəː·ɔ'bəː·eɪ"t UK: kərɔbəreɪt
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
    1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
  1. certify
   USA: səː'tʌ·faɪ" UK: səːtɪfaɪ
  1. calibrate
   USA: kæ'lʌ·breɪ"t UK: kælɪbreɪt
  1. authenticate
   USA: ɔː·θe'ntʌ·keɪ"t UK: ɔːθentɪkeɪt
  1. attest
   USA: ʌ·te'st UK: ətest
hitelesítésnoun
  1. standardization
   USA: stæ·ndəː·dʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: stændədaɪzeɪʃn
  1. sizing
   USA: saɪ'zɪ·ŋ UK: saɪzɪŋ
  1. sealing
   USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
  1. probate
   USA: proʊ'beɪ"t UK: proʊbeɪt
 1. law
  1. legitimation
   UK: lɪʤɪtɪmeɪʃən
  1. corroboration
   USA: kəː·ɔː"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kərɔbəreɪʃn
  1. calibration
   USA: kæ"lʌ·breɪ'ʃʌ·n UK: kælɪbreɪʃn
 2. law
  1. authentication
   USA: ɔː·θe"ntʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθentɪkeɪʃn
hitelesítés, okmányokkal való igazolás (PHARE)noun
  1. authentication
   USA: ɔː·θe"ntʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθentɪkeɪʃn
hitelesítettadj
  1. normalized
   USA: nɔː'rmʌ·laɪ"zd UK: nɔːməlaɪzd
hitelesített másolatexp
  1. exemplified copy
   USA: ɪ·gze'mplʌ·faɪ"d kɔ'piː· UK: ɪgzemplɪfaɪd kɔpiː
hiteles(ített) másolatexp
  1. attested copy
   USA: ʌ·te'stʌ·d kɔ'piː· UK: ətestɪd kɔpiː
hitelesítőadj
  1. corroborant
   UK: kərɔbərənt
hitelesítő adatoknoun
közjegyzőileg hitelesített végrendelet-másolatnoun
 1. law
  1. probate
   USA: proʊ'beɪ"t UK: proʊbeɪt
hitelesítv
 1. econ
 2. sports
  1. genehmigen
   gə'neːmɪgən
  1. bezeugen
   bə'tsɔʏgən
  1. formal beurkunden
  1. beglaubigen
   bə'glaʊbɪgən
hitelesítv
  1. mértéket visieren
   vi'ziːrən
hitelesítésnoun
  1. e Verifikation
   veːrifika'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Verifikationen
   1. genitiveForm:
   2. Verifikation
  1. e Legitimation
   leːgitima'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Legitimationen
   1. genitiveForm:
   2. Legitimation
hitelesítés (mûsz)noun
hitelesítettadj
 1. techn
hitelesítv
 1. mértéket
hitelesítésnoun
 1. bélyeg
hitelesítésnoun
hitelesítésnoun
  1. bírósági, hatósági f légalisation
Report or add missing word to a dictionary...