honestlyadv USA: ɔ'nʌ·sliː· UK: ɔnɪstliː
honestynoun USA: ɔ'nʌ·stiː· UK: ɔnɪstiː
honesty beyond questionexp USA: ɔ'nʌ·stiː· biː"ɔː'nd kwe'ʃʌ·n UK: ɔnɪstiː bɪjɔnd kwestʃən
an honest faceexp USA: ʌ·n ɔ'nʌ·st feɪ's UK: ən ɔnɪst feɪs
money honestly come byexp USA: mʌ'niː· ɔ'nʌ·sliː· kʌ'm baɪ' UK: mʌniː ɔnɪstliː kʌm baɪ
turn an honest pennyexp USA: təː'n ʌ·n ɔ'nʌ·st pe'niː· UK: təːn ən ɔnɪst peniː
it lacks an honest ringexp USA: ʌ·t læ'ks ʌ·n ɔ'nʌ·st rɪ'ŋ UK: ɪt læks ən ɔnɪst rɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...