COVID-19 Fight
6 matches in 5 dictionaries. Details
horgonyozv
  1. ride at anchor
   USA: raɪ'd æ't æ'ŋkəː· UK: raɪd ət æŋkər
  1. lie at anchor
   USA: laɪ' æ't æ'ŋkəː· UK: laɪ ət æŋkər
parttól távol horgonyozv
  1. lie off
   USA: laɪ' ɔː'f UK: laɪ ɔf
horgonyozv
horgonyozundef
horgonyozv
Report or add missing word to a dictionary...