COVID-19 Fight
horgonyzó hajóexp
  1. ship at the moorings
   USA: ʃɪ'p æ't ðiː· mɔː'rɪ·ŋz UK: ʃɪp ət ðiː mʊərɪŋz
kikötőben horgonyzó hajónoun
 1. naut
  1. roadster
   USA: roʊ'dstəː· UK: roʊdstər
révben horgonyzó hajónoun
  1. roadster
   USA: roʊ'dstəː· UK: roʊdstər
Report or add missing word to a dictionary...