136
matches in the
hownoun USA: haʊ' UK: haʊ
howadv USA: haʊ' UK: haʊ
how aboutexp USA: haʊ' ʌ·baʊ't UK: haʊ əbaʊt
how about ...exp USA: haʊ' ʌ·baʊ't UK: haʊ əbaʊt
how about a drinkexp USA: haʊ' ʌ·baʊ't eɪ' drɪ'ŋk UK: haʊ əbaʊt eɪ drɪŋk
how about itexp USA: haʊ' ʌ·baʊ't ʌ·t UK: haʊ əbaʊt ɪt
how are thingsexp USA: haʊ' əː· θɪ'ŋz UK: haʊ ɑr θɪŋz
how are things making out?exp USA: haʊ' əː· θɪ'ŋz meɪ'kɪ·ŋ aʊ't UK: haʊ ɑr θɪŋz meɪkɪŋ aʊt
how are youexp USA: haʊ' əː· yuː' UK: haʊ ɑr juː
how are you?exp USA: haʊ' əː· yuː' UK: haʊ ɑr juː
how are you getting onexp USA: haʊ' əː· yuː' gɪ'tɪ·ŋ ɔ'n UK: haʊ ɑr juː getɪŋ ɔn
how are you getting on?exp USA: haʊ' əː· yuː' gɪ'tɪ·ŋ ɔ'n UK: haʊ ɑr juː getɪŋ ɔn
how are you todayexp USA: haʊ' əː· yuː' tuː·deɪ' UK: haʊ ɑr juː tədeɪ
how are your things making out?exp USA: haʊ' əː· yʊ'r θɪ'ŋz meɪ'kɪ·ŋ aʊ't UK: haʊ ɑr jɔːr θɪŋz meɪkɪŋ aʊt
how beautifulexp USA: haʊ' byuː'tʌ·fʌ·l UK: haʊ bjuːtɪfəl
how can i get there?exp USA: haʊ' kʌ·n aɪ' gɪ't ðe'r UK: haʊ kæn aɪ get ðeər
how can i serve you?exp USA: haʊ' kʌ·n aɪ' səː'v yuː' UK: haʊ kæn aɪ səːv juː
how can you tell?exp USA: haʊ' kʌ·n yuː' te'l UK: haʊ kæn juː tel
how cold your hands feelexp USA: haʊ' koʊ'ld yʊ'r hæ'nz fiː'l UK: haʊ koʊld jɔːr hændz fiːl
how comeexp USA: haʊ' kʌ'm UK: haʊ kʌm
Report or add missing word to a dictionary...