COVID-19 Fight
hugnoun USA: hʌ'g UK: hʌg
    1. He walked over and he hugged her.
        1. Odament hát a lányhoz, és megölelte.
hug oneselfexp USA: hʌ'g wʌ"nse'lf UK: hʌg wʌnself
hugemongousadj
hugger-muggernoun UK: hʌgərmʌgə
hugger-muggerv intrans v UK: hʌgərmʌgə
hugger-muggeradj UK: hʌgərmʌgə
hugger-muggeradv UK: hʌgərmʌgə
Huguenotnoun USA: yuː'gʌ·nɔ"t UK: hjuːgənoʊ
in hugger-muggerexp UK: ɪn hʌgərmʌgə
Report or add missing word to a dictionary...