COVID-19 Fight
473 matches in 13 dictionaries. Details
hullv
  1. fall out
   USA: fɔ'l aʊ't UK: fɔːl aʊt
  1. descend
   USA: dʌ·se'nd UK: dɪsend
hullanoun
 1. med
  1. slang stiff
   USA: stɪ'f UK: stɪf
  1. corpse
   USA: kɔː'rps UK: kɔːps
  1. slang cold meat
   USA: koʊ'ld miː't UK: koʊld miːt
  1. carrion
   USA: ke'riː·ʌ·n UK: kærɪən
  1. carcass
   USA: kɔ'rkʌ·s UK: kɑkəs
  1. carcase
   UK: kɑkəs
  1. cadaver
   USA: kʌ·dæ'vəː· UK: kədɑvər
  1. body
   USA: bɔ'diː· UK: bɔdiː
hullaboncolásv
  1. autopsy
   USA: ɔː'tɔ"psiː· UK: ɔːtɔpsiː
hulladéknoun
  1. waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. A szelektív hulladékgyűjtés segíti környezetünk megóvását.
    1. Selective waste collection helps save our environment.
 1. techn
  1. wastage
   UK: weɪstɪʤ
 2. ind
  1. trim
   USA: trɪ'm UK: trɪm
  1. US trash
   USA: træ'ʃ UK: træʃ
  1. spoilage
   USA: spɔɪ'lʌ·ʤ UK: spɔɪleɪʤ
  1. scrapings
   USA: skreɪ'pɪ·ŋz UK: skreɪpɪŋz
  1. scrap
   USA: skræ'p UK: skræp
  1. refuse
   USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
  1. A zöld (vagy kerti) hulladék elszállítása péntekenként történik.
    1. Green (or garden) refuse is disposed on Fridays.
  1. pickings
   USA: pɪ'kɪ·ŋz UK: pɪkɪŋz
  1. paring
   USA: pe'rɪ·ŋ UK: peərɪŋ
  1. offal
   UK: ɔfl
  1. litter
   USA: lɪ'təː· UK: lɪtər
  1. junk
   USA: ʤʌ'ŋk UK: ʤʌŋk
  1. gully
   USA: gʌ'liː· UK: gʌliː
  1. garbage
   USA: gɔ'rbɪ·ʤ UK: gɑbɪʤ
  1. end
   USA: e'nd UK: end
  1. informal figurative dross
   USA: drɔː's UK: drɔs
 3. US ind
  1. US discard
   USA: dɪ"skɔ'rd UK: dɪskɑd
  1. debris
   USA: dʌ·briː' UK: deɪbriː
  1. cuttings
   USA: kʌ'tɪ·ŋz UK: kʌtɪŋz
  1. cut-offs
   USA: kʌ'tɔː"fs UK: kʌtɔːfs
  1. Sh abject
   USA: æ'bʤe·kt UK: æbʤekt
hulladék-adj
  1. refuse
   USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
hulladékanyagnoun
  1. the dead
   USA: ðiː· de'd UK: ðiː ded
hulladékégető kazánexp
  1. refuse burner
   USA: re'fyuː"z bəː'nəː· UK: rɪfjuːz bəːnər
hulladék eltávolításaexp
  1. refuse disposal
   USA: re'fyuː"z dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: rɪfjuːz dɪspoʊzl
hulladék hasznosításanoun
  1. salvage
   USA: sæ'lvʌ·ʤ UK: sælvɪʤ
hulladékoknoun
hulladék(ok)noun
  1. pickings
   USA: pɪ'kɪ·ŋz UK: pɪkɪŋz
hulladékosadj
  1. rubbishy
   UK: rʌbɪʃiː
hulladékpapírnoun
 1. print
  1. spoilage
   USA: spɔɪ'lʌ·ʤ UK: spɔɪleɪʤ
hulladék(papír)noun
  1. spoilage
   USA: spɔɪ'lʌ·ʤ UK: spɔɪleɪʤ
hulladékszénnoun
 1. mining
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
  1. small coal
   USA: smɔː'l koʊ'l UK: smɔːl koʊl
  1. slack
   USA: slæ'k UK: slæk
hulladékudvarnoun
  1. junkyard
   USA: ʤʌ'ŋkyɔ"rd UK: ʤʌŋkjɑd
hullafáradtadj
hullaháznoun
  1. morgue
   USA: mɔː'rg UK: mɔːg
hullakamranoun
  1. mortuary
   USA: mɔː'rtʃuː·e"riː· UK: mɔːtjʊəriː
hullámv
  1. wave
   USA: weɪ'v UK: weɪv
  1. wave
   USA: weɪ'v UK: weɪv
  1. surf
   USA: səː'f UK: səːf
Report or add missing word to a dictionary...