COVID-19 Fight
időnként4
  1. once in a while
   USA: wʌ'ns ɪ'n eɪ' hwaɪ'l UK: wʌns ɪn eɪ waɪl
  1. on and off
   USA: ɔ'n ʌ·nd ɔː'f UK: ɔn ənd ɔf
  1. off and on
   USA: ɔː'f ʌ·nd ɔ'n UK: ɔf ənd ɔn
  1. intermittently
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·ntliː· UK: ɪntəmɪtntliː
  1. from time to time
   USA: fəː·m taɪ'm tʌ· taɪ'm UK: frɔm taɪm tuː taɪm
  1. every now and then
   USA: e'vriː· naʊ' ʌ·nd ðe'n UK: evriː naʊ ənd ðen
  1. ever and anon
   UK: evər ənd ənɔn
  1. at times
   USA: æ't taɪ'mz UK: ət taɪmz
időnként ismétlődő3
  1. periodic
   USA: pɪ"riː·ɔ'dɪ·k UK: pɪərɪɔdɪk
időnként változó13
  1. subject to alteration
   USA: sʌ'bʤɪ·kt tʌ· ɔː"ltəː·eɪ'ʃʌ·n UK: səbʤekt tuː ɔːltəreɪʃn
időnkénti3
  1. periodical
   USA: pɪ"riː·ɔ'dɪ·kʌ·l UK: pɪərɪɔdɪkl
Report or add missing word to a dictionary...