5 matches in 4 dictionaries. Details
idős nő, aki a fiatal férfiakat kedveliexp
    1. cougar (slang)
      USA: kuː'gəː· slæ'ŋ UK: kuːgər slæŋ
idős nőundef
idősebb nőundef
idősebb nővér/unokanővérundef
idős nő
Report or add missing word to a dictionary...