13 matches in 6 dictionaries. Details
igenlőadj
  1. positive
   USA: pɔ'zʌ·tɪ·v UK: pɔzətɪv
  1. affirmative
   USA: ʌ·fəː'mʌ·tɪ·v UK: əfəːmətɪv
igenlőenadv
  1. positively
   USA: pɔ'zʌ·tɪ·vliː· UK: pɔzətɪvliː
igenlő válaszexp
  1. positive answer
   USA: pɔ'zʌ·tɪ·v æ'nsəː· UK: pɔzətɪv ɑnsər
  1. answer in the positive
   USA: æ'nsəː· ɪ'n ðiː· pɔ'zʌ·tɪ·v UK: ɑnsər ɪn ðiː pɔzətɪv
  1. a positive answer
   USA: eɪ' pɔ'zʌ·tɪ·v æ'nsəː· UK: eɪ pɔzətɪv ɑnsər
igenlőadj
  1. affirmativ
   afɪɐma'tiːf
igenlő válasznoun
igenlőenadv
igenlőundef
igenlőadj
igenlően bólintundef
igenlőadj
Report or add missing word to a dictionary...