COVID-19 Fight
101 matches in 9 dictionaries. Details
imádv
  1. worship
   USA: wəː'ʃʌ·p UK: wəːʃɪp
  1. worship
   USA: wəː'ʃʌ·p UK: wəːʃɪp
  1. bless
   USA: ble's UK: bles
  1. adore
   USA: ʌ·dɔː'r UK: ədɔːr
imádásnoun
  1. worship
   USA: wəː'ʃʌ·p UK: wəːʃɪp
  1. adoration
   USA: æ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ædəreɪʃn
imádatnoun
  1. adoration
   USA: æ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ædəreɪʃn
imádatra méltóadj
  1. worshipful
   USA: wəː'ʃʌ·pfʌ·l UK: wəːʃɪpfəl
imádattaladv
  1. adoringly
   UK: ədɔːrɪŋliː
imádkozikv
  1. worship
   USA: wəː'ʃʌ·p UK: wəːʃɪp
  1. say one's prayers
   USA: seɪ' wʌ'nz preɪ'əː·z UK: seɪ wʌnz preəz
  1. put up a prayer
   USA: pʊ't ʌ'p eɪ' preɪ'əː· UK: pʊt ʌp eɪ preər
  1. pray
   USA: preɪ' UK: preɪ
  1. attend to one's devotions
   UK: ətend tuː wʌnz dɪvoʊʃnz
imádkozik vmiértv
imádkozniv
  1. pray
   USA: preɪ' UK: preɪ
imádkozó sáskanoun
  1. praying mantis
   USA: preɪ'ɪ·ŋ mæ'ntɪ"s UK: preɪɪŋ mæntɪs
imádkozó sáska <ájtatos manó>exp
  1. praying mantis
   USA: preɪ'ɪ·ŋ mæ'ntɪ"s UK: preɪɪŋ mæntɪs
Imádlakexp
  1. I love you too much
   USA: aɪ' lʌ'v yuː' tuː' mʌ'tʃ UK: aɪ lʌv juː tuː mʌtʃ
imádnivalóadj
  1. worshipful
   USA: wəː'ʃʌ·pfʌ·l UK: wəːʃɪpfəl
imádni valóadj
  1. adorable
   USA: ʌ·dɔː'rʌ·bʌ·l UK: ədɔːrəbl
imádónoun
  1. worshipper
   UK: wəːʃɪpər
  1. worshipful
   USA: wəː'ʃʌ·pfʌ·l UK: wəːʃɪpfəl
  1. votary
   UK: voʊtəriː
  1. idolater
   UK: aɪdɔlətər
  1. fan
   USA: fæ'n UK: fæn
  1. Juventus drukker, a csapat összes meccsére kimegy.
    1. He is a Juventus fan, and goes to see all the team's matches.
  2. Pár rajongó van odakinn egy autogram reményében.
    1. There's a few fans outside hoping for autographs.
  3. A spanyol szurkolók egész éjjel ünnepelték csapatuk győzelmét.
    1. Spanish fans celebrated their team's victory all night long.
  1. admirer
   USA: æ·dmaɪ'rəː· UK: ədmaɪrər
imádóanadv
  1. adoringly
   UK: ədɔːrɪŋliː
imádottadj
  1. much loved
   USA: mʌ'tʃ lʌ'vd UK: mʌtʃ lʌvd
  1. adored
   USA: ʌ·dɔː'rd UK: ədɔːd
imádságnoun
  1. prayer
   USA: preɪ'əː· UK: preər
  1. orison
   UK: ɔrɪzn
imádság közbenexp
  1. at prayer
   USA: æ't preɪ'əː· UK: ət preər
imádságosadj
  1. prayerful
   USA: preɪ'əː·fʌ·l
  1. devotional
   USA: dɪ·voʊ'ʃʌ·nʌ·l UK: dɪvoʊʃnəl
imádságos könyvnoun
 1. relig
  1. old primer
   USA: praɪ'məː· UK: praɪmər
Report or add missing word to a dictionary...