in anticipationexp USA: ɪ'n æ·ntɪ"sʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: ɪn æntɪsɪpeɪʃn
in anticipation of your consentexp USA: ɪ'n æ·ntɪ"sʌ·peɪ'ʃʌ·n ʌ·v yʊ'r kʌ·nse'nt UK: ɪn æntɪsɪpeɪʃn ɔv jɔːr kənsent
thank you in anticipationexp USA: θæ'ŋk yuː' ɪ'n æ·ntɪ"sʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: θæŋk juː ɪn æntɪsɪpeɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...