COVID-19 Fight
ingóadj
  1. wobbly
   USA: wɔ'bʌ·liː· UK: wɔbliː
  1. wobbling
   USA: wɔ'blɪ·ŋ UK: wɔblɪŋ
  1. pendulous
   USA: pe'nʤʌ·lʌ·s UK: pendjʊləs
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
ingó hagyománynoun
  1. legacy
   USA: le'gʌ·siː· UK: legəsiː
  1. Elhatározta hogy titokban tartja a családi örökséget a fia előtt.
    1. He decided to keep the family legacy a secret from his son.
ingó javakexp
  1. things personal
   USA: θɪ'ŋz pəː'sʌ·nʌ·l UK: θɪŋz pəːsənl
ingó vagyonnoun
  1. personalty
   UK: pəːsnəltiː
  1. personal property
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l prɔ'pəː·tiː· UK: pəːsənl prɔpətiː
  1. personal estate
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l ʌ·steɪ't UK: pəːsənl ɪsteɪt
 1. law
  1. chattel
   USA: tʃæ'tʌ·l UK: tʃætl
ingó (vagyon)noun
  1. moveable
   UK: muːvəbl
  1. movable
   USA: muː'vʌ·bʌ·l UK: muːvəbl
ingóságnoun
  1. personalty
   UK: pəːsnəltiː
 1. law
  1. chattel
   USA: tʃæ'tʌ·l UK: tʃætl
ingóságoknoun
  1. personalty
   UK: pəːsnəltiː
  1. personal effects
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l iː'fe·ks UK: pəːsənl ɪfekts
  1. movables
   UK: muːvəblz
  1. goods
   USA: gʊ'dz UK: gʊdz
  1. goods and chattels
   UK: gʊdz ənd tʃætlz
  1. effects
   USA: iː'fe·ks UK: ɪfekts
ingóság(ok)noun
  1. personalty
   UK: pəːsnəltiː
ingóságok/értékpapír(ok)exp
  1. personal effects
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l iː'fe·ks UK: pəːsənl ɪfekts
minden ingóságaexp
  1. his goods and chattels
   UK: hɪz gʊdz ənd tʃætlz
Report or add missing word to a dictionary...