68 matches in 2 dictionaries. Details
insurancenoun USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: ɪnʃʊərəns
    1. Does the insurance policy provide adequate cover against fire?
        1. A kötvény tűz esetére megfelelő biztosítást tartalmaz?
insurance agentnoun USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns eɪ'ʤʌ·nt UK: ɪnʃʊərəns eɪʤənt
insurance assessornoun USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns ʌ·se'səː· UK: ɪnʃʊərəns əsesər
insurance brokernoun USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns broʊ'kəː· UK: ɪnʃʊərəns broʊkər
insurance cardexp USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns kɔ'rd UK: ɪnʃʊərəns kɑd
insurance companynoun USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns kʌ'mpʌ·niː· UK: ɪnʃʊərəns kʌmpəniː
insurance policynoun USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns pɔ'lʌ·siː· UK: ɪnʃʊərəns pɔləsiː
insurance / take out - on sthexp
accident insurancenoun USA: æ'ksʌ·dʌ·nt ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: æksɪdənt ɪnʃʊərəns
automobile insuranceexp USA: ɔː"tʌ·moʊ·biː'l ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: ɔːtəməbiːl ɪnʃʊərəns
baggage insuranceexp USA: bæ'gʌ·ʤ ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: bægɪʤ ɪnʃʊərəns
collision insuranceexp USA: kʌ·lɪ'ʒʌ·n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: kəlɪʒn ɪnʃʊərəns
comprehensive insuranceexp USA: kɔ"mpriː·he'nsɪ·v ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: kɔmprɪhensɪv ɪnʃʊərəns
endowment insuranceexp USA: e·ndaʊ'mʌ·nt ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: ɪndaʊmənt ɪnʃʊərəns
health insurancenoun USA: he'lθ ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: helθ ɪnʃʊərəns
hull insuranceexp USA: hʌ'l ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: hʌl ɪnʃʊərəns
liability insuranceexp USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: laɪəbɪlɪtiː ɪnʃʊərəns
life insurancenoun USA: laɪ'f ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: laɪf ɪnʃʊərəns
marine insuranceexp USA: məː·iː'n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: məriːn ɪnʃʊərəns
National Insuranceexp USA: næ'ʃnʌ·l ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: næʃnəl ɪnʃʊərəns
Report or add missing word to a dictionary...