68 matches in 2 dictionaries. Details
insurance1 USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: ɪnʃʊərəns
    1. Does the insurance policy provide adequate cover against fire?
        1. A kötvény tűz esetére megfelelő biztosítást tartalmaz?
insurance agent1 USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns eɪ'ʤʌ·nt UK: ɪnʃʊərəns eɪʤənt
insurance assessor1 USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns ʌ·se'səː· UK: ɪnʃʊərəns əsesər
insurance broker1 USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns broʊ'kəː· UK: ɪnʃʊərəns broʊkər
insurance card13 USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns kɔ'rd UK: ɪnʃʊərəns kɑd
insurance company1 USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns kʌ'mpʌ·niː· UK: ɪnʃʊərəns kʌmpəniː
insurance policy1 USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns pɔ'lʌ·siː· UK: ɪnʃʊərəns pɔləsiː
insurance / take out - on sth13
accident insurance1 USA: æ'ksʌ·dʌ·nt ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: æksɪdənt ɪnʃʊərəns
automobile insurance13 USA: ɔː"tʌ·moʊ·biː'l ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: ɔːtəməbiːl ɪnʃʊərəns
baggage insurance13 USA: bæ'gʌ·ʤ ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: bægɪʤ ɪnʃʊərəns
collision insurance13 USA: kʌ·lɪ'ʒʌ·n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: kəlɪʒn ɪnʃʊərəns
comprehensive insurance13 USA: kɔ"mpriː·he'nsɪ·v ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: kɔmprɪhensɪv ɪnʃʊərəns
endowment insurance13 USA: e·ndaʊ'mʌ·nt ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: ɪndaʊmənt ɪnʃʊərəns
health insurance1 USA: he'lθ ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: helθ ɪnʃʊərəns
hull insurance13 USA: hʌ'l ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: hʌl ɪnʃʊərəns
liability insurance13 USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: laɪəbɪlɪtiː ɪnʃʊərəns
life insurance1 USA: laɪ'f ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: laɪf ɪnʃʊərəns
marine insurance13 USA: məː·iː'n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: məriːn ɪnʃʊərəns
National Insurance13 USA: næ'ʃnʌ·l ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: næʃnəl ɪnʃʊərəns
Report or add missing word to a dictionary...