COVID-19 Fight
443 matches in 9 dictionaries. Details
iránynoun
  1. way
   USA: weɪ' UK: weɪ
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. figurative trend
   USA: tre'nd UK: trend
  1. tenor
   USA: te'nəː· UK: tenər
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. orientation
   USA: ɔː"riː·e·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːrɪenteɪʃn
  1. lay
   USA: leɪ' UK: leɪ
  1. heading
   USA: he'dɪ·ŋ UK: hedɪŋ
  1. flow
   USA: floʊ' UK: floʊ
  1. drift
   USA: drɪ'ft UK: drɪft
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
  1. deals
   USA: diː'lz UK: diːlz
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. Ugyanabban a pillanatban a hajó megingott, és mintha irányt akart volna változtatni.
    1. At the same moment, the ship yawed sharply and seemed to change her course.
  1. bearing
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
  1. beam
   USA: biː'm UK: biːm
  1. angle
   USA: æ'ŋgʌ·l UK: æŋgl
irány-adj
  1. directional
   USA: dɪ·re'kʃʌ·nʌ·l UK: dɪrekʃənl
irányábanprep
  1. towards
   USA: tɔː'rdz UK: təwɔːdz
  1. toward
   USA: tɔː'rd UK: toʊəd
  1. to
   USA: tʌ· UK: tuː
  1. down
   USA: daʊ'n UK: daʊn
irányadónoun
  1. standard
   USA: stæ'ndəː·d UK: stændəd
  1. received
   USA: riː·siː'vd UK: rɪsiːvd
  1. normative
   USA: nɔː'rmʌ·tɪ·v UK: nɔːmətɪv
  1. exemplary
   USA: ɪ·gze'mpləː·iː· UK: ɪgzempləriː
  1. authoritative
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·teɪ"tɪ·v UK: ɔːθɔrɪtətɪv
irányadó esetnoun
  1. precedent
   USA: pre'sʌ·dʌ·nt UK: prɪsiːdənt
irányárnoun
  1. guide price
   USA: gaɪ'd praɪ's UK: gaɪd praɪs
irányban fekszikv
  1. level
   USA: le'vʌ·l UK: levl
irányelvnoun
  1. figurative guideline
   USA: gaɪ'dlaɪ"n UK: gaɪdlaɪn
  1. governing principle
   USA: gʌ'vəː·nɪ·ŋ prɪ'nsʌ·pʌ·l UK: gʌvnɪŋ prɪnsəpl
irányelveknoun
  1. guide-lines
   USA: gaɪ'dlaɪ"nz UK: gaɪdlaɪnz
irányelv (EU)noun
  1. directive
   USA: dɪ·re'ktɪ·v UK: dɪrektɪv
irányelv (PHARE)noun
  1. directive
   USA: dɪ·re'ktɪ·v UK: dɪrektɪv
irányelv, rendeletadj
  1. directive
   USA: dɪ·re'ktɪ·v UK: dɪrektɪv
irányfényv
  1. beacon
   USA: biː'kʌ·n UK: biːkən
 1. naut aviat
irányhatásúadj
  1. directional
   USA: dɪ·re'kʃʌ·nʌ·l UK: dɪrekʃənl
irányhelyzetnoun
 1. naut
  1. tack
   USA: tæ'k UK: tæk
irányitv
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
irányítv
  1. supervise
   USA: suː'pəː·vaɪ"z UK: suːpəvaɪz
  1. steer
   USA: stɪ'r UK: stɪər
  1. steer
   USA: stɪ'r UK: stɪər
 1. aviat
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
  1. shepherd
   USA: ʃe'pəː·d UK: ʃepəd
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. route
   UK: ruːt
  1. regulate
   USA: re'gyʌ·leɪ"t UK: regjʊleɪt
 2. naut aviat
  1. pilot
   USA: paɪ'lʌ·t UK: paɪlət
 3. mil
  1. operate
   USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
  1. US operate
   USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
  1. manoeuvre
   UK: mənuːvər
  1. manipulate
   USA: mʌ·nɪ'pyʌ·leɪ"t UK: mənɪpjʊleɪt
  1. manage
   USA: mæ'nʌ·ʤ UK: mænɪʤ
  1. manage
   USA: mæ'nʌ·ʤ UK: mænɪʤ
 4. aviat
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. handle
   USA: hæ'ndʌ·l UK: hændl
  1. guide
   USA: gaɪ'd UK: gaɪd
  1. govern
   USA: gʌ'vəː·n UK: gʌvn
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. Az Unió külügyminisztere irányítja az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját.
    1. The Union Minister for Foreign Affairs shall conduct the Union's common foreign and security policy.
    1. The Union Minister for Foreign Affairs shall conduct the Union's common foreign and security policy.
  1. con
   USA: kɔ'n UK: kɔn
  1. Az Unió külügyminisztere irányítja az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját.
    1. The Union Minister for Foreign Affairs shall conduct the Union's common foreign and security policy.
    1. The Union Minister for Foreign Affairs shall conduct the Union's common foreign and security policy.
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
  1. address
   USA: ʌ·dre's UK: ədres
irányításnoun
  1. sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. line of conduct
   USA: laɪ'n ʌ·v kɔ'ndʌ·kt UK: laɪn ɔv kɔndʌkt
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. lead
   USA: liː'd UK: liːd
  1. helm
   USA: he'lm UK: helm
  1. guiding
   USA: gaɪ'dɪ·ŋ UK: gaɪdɪŋ
  1. guidance
   USA: gaɪ'dʌ·ns UK: gaɪdns
  1. governance
   USA: gʌ'vəː·nʌ·ns UK: gʌvənəns
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. command
   USA: kʌ·mæ'nd UK: kəmɑnd
  1. under the direction of
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· dɪ·re'kʃʌ·n ʌ·v UK: ʌndər ðiː dɪrekʃn ɔv
irányítás nélküladj
Report or add missing word to a dictionary...