COVID-19 Fight
12 matches in 5 dictionaries. Details
irányadónoun
  1. standard
   USA: stæ'ndəː·d UK: stændəd
  1. received
   USA: riː·siː'vd UK: rɪsiːvd
  1. normative
   USA: nɔː'rmʌ·tɪ·v UK: nɔːmətɪv
  1. exemplary
   USA: ɪ·gze'mpləː·iː· UK: ɪgzempləriː
  1. authoritative
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·teɪ"tɪ·v UK: ɔːθɔrɪtətɪv
irányadó esetnoun
  1. precedent
   USA: pre'sʌ·dʌ·nt UK: prɪsiːdənt
a szerződésre irányadó jogexp
  1. proper law of the contract
   USA: prɔ'pəː· lɔ' ʌ·v ðiː· kʌ·ntræ'kt UK: prɔpər lɔː ɔv ðiː kɔntrækt
irányadóadj
irányadóundef
irányadóadj
irányadóundef
  1. irányadó terv
    1. ~ план
irányadó esetundef
rádiós irányadó állomásundef
irányadó ár
irányadó árfolyam
irányadó piaci ár
Report or add missing word to a dictionary...