COVID-19 Fight
Irelandnoun proper name USA: aɪ'rlʌ·nd UK: aɪələnd
irenicadj UK: aɪriːnɪk
United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandexp USA: yuː·naɪ'tʌ·d kɪ'ŋdʌ·m ʌ·v greɪ't brɪ'tʌ·n ʌ·nd nɔː'rðəː·n aɪ'rlʌ·nd UK: juːnaɪtɪd kɪŋdəm ɔv greɪt brɪtn ənd nɔːðən aɪələnd
Report or add missing word to a dictionary...