COVID-19 Fight
71 matches in 9 dictionaries. Details
irtó3
  1. 1.2 smashing
   USA: smæ'ʃɪ·ŋ UK: smæʃɪŋ
  1. 1.2 dreadful
   USA: dre'dfʌ·l UK: dredfəl
irtóeke1
  1. extirpator
   UK: ekstəːpeɪtə
irtó kapa1
  1. spud
   USA: spʌ'd UK: spʌd
irtó klassz13
  1. ripping
   USA: rɪ'pɪ·ŋ UK: rɪpɪŋ
  1. perfect scream
   USA: pəː'fɪ"kt skriː'm UK: pəːfɪkt skriːm
  1. a perfect scream
   USA: eɪ' pəː'fɪ"kt skriː'm UK: eɪ pəːfɪkt skriːm
irtó nagy3
  1. whacking
   USA: hwæ'kɪ·ŋ UK: wækɪŋ
írtó nagy4
  1. bally
   USA: beɪ'liː· UK: bæliː
irtó nagy dolog1
  1. whopper
   USA: hwɔ'pəː· UK: wɔpər
  1. 1.3 whacker
   UK: wækər
irtó nagy ember1
  1. whacker
   UK: wækər
irtó nagy hazugság1
  1. whopper
   USA: hwɔ'pəː· UK: wɔpər
irtóra4
  1. bloody
   USA: blʌ'diː· UK: blʌdiː
irtószer1
  1. exterminator
   USA: ɪ·kstəː'mʌ·neɪ"təː· UK: ekstəːmɪneɪtə
irtózás1
  1. shuddering
   USA: ʃʌ'dəː·ɪ·ŋ UK: ʃʌdərɪŋ
  1. shudder
   USA: ʃʌ'dəː· UK: ʃʌdər
  1. repulsion
   UK: rɪpʌlʃn
  1. loathing
   USA: loʊ'θɪ·ŋ UK: loʊðɪŋ
  1. horror
   USA: hɔː'rəː· UK: hɔrər
  1. distaste
   USA: dɪ"steɪ'st UK: dɪsteɪst
  1. aversion
   USA: ʌ·vəː'ʒʌ·n UK: əvəːʃn
  1. averseness
   UK: əvəːsnəs
irtózatos3
  1. monstrous
   USA: mɔ'nstrʌ·s UK: mɔnstrəs
  1. huge
   USA: yuː'ʤ UK: hjuːʤ
  1. hideous
   USA: hɪ'diː·ʌ·s UK: hɪdɪəs
  1. fearsome
   USA: fɪ'rsʌ·m UK: fɪəsəm
  1. dreadful
   USA: dre'dfʌ·l UK: dredfəl
  1. direful
   UK: daɪəfəl
  1. dire
   USA: daɪ'əː· UK: daɪər
  1. desperate
   USA: de'spəː·ʌ·t UK: despərət
  1. awful
   USA: ɔ'fʌ·l UK: ɔːfəl
irtózatosan4
  1. monstrously
   UK: mɔnstrəsliː
  1. fiendishly
   UK: fiːndɪʃliː
  1. 1.2 awfully
   USA: ɔ'fʌ·liː· UK: ɔːfliː
irtózatos orkán13
  1. wind fit to blow the horns off an ox
   USA: wɪ'nd fɪ't tʌ· bloʊ' ðiː· hɔː'rnz ɔː'f ʌ·n ɔ'ks UK: wɪnd fɪt tuː bloʊ ðiː hɔːnz ɔf ən ɔks
irtózatos szél13
  1. wind fit to blow the horns off an ox
   USA: wɪ'nd fɪ't tʌ· bloʊ' ðiː· hɔː'rnz ɔː'f ʌ·n ɔ'ks UK: wɪnd fɪt tuː bloʊ ðiː hɔːnz ɔf ən ɔks
irtózik2
  1. abhor
   USA: æ·bhɔː'r UK: əbhɔːr
írtózik13
  1. be averse to
   USA: biː· ʌ·vəː's tʌ· UK: biː əvəːs tuː
irtózó3
  1. shuddering
   USA: ʃʌ'dəː·ɪ·ŋ UK: ʃʌdərɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...