COVID-19 Fight
45 matches in 8 dictionaries. Details
izzó3
  1. smouldering
   UK: smoʊldərɪŋ
  1. lamp
   USA: læ'mp UK: læmp
  1. incandescent
   USA: ɪ"nkʌ·nde'sʌ·nt UK: ɪnkændesnt
  1. glowing
   USA: gloʊ'ɪ·ŋ UK: gloʊɪŋ
  1. 6.3 flagrant
   USA: fleɪ'grʌ·nt UK: fleɪgrənt
  1. coruscating
   UK: kɔrəskeɪtɪŋ
izzóan4
  1. aglow
   USA: ʌ·gloʊ' UK: əgloʊ
izzó fadarab1
  1. ember
   USA: e'mbəː· UK: embər
izzófej1
  1. heater
   USA: hiː'təː· UK: hiːtər
  1. glow
   USA: gloʊ' UK: gloʊ
izzólámpa1
  1. lamp
   USA: læ'mp UK: læmp
  1. incandescent lamp
   USA: ɪ"nkʌ·nde'sʌ·nt læ'mp UK: ɪnkændesnt læmp
  1. filament lamp
   USA: fɪ'lʌ·mʌ·nt læ'mp UK: fɪləmənt læmp
  1. live coals
   USA: lɪ'v koʊ'lz UK: lɪv koʊlz
izzószál1
 1. 537
  1. heater
   USA: hiː'təː· UK: hiːtər
 2. 537|654 537|654
  1. filament
   USA: fɪ'lʌ·mʌ·nt UK: fɪləmənt
izzó szén13
  1. live coals
   USA: lɪ'v koʊ'lz UK: lɪv koʊlz
izzó széndarab1
  1. ember
   USA: e'mbəː· UK: embər
izzó vas1
  1. brand
   USA: bræ'nd UK: brænd
fehéren izzó3
haragtól izzó3
  1. fuming
   USA: fyuː'mɪ·ŋ UK: fjuːmɪŋ
vörösen izzó3
 1. 669.056
  1. cherry
   USA: tʃe'riː· UK: tʃeriː
katódsugaras izzólámpa1
wolframszálas izzólámpa13
  1. tungsten lamp
   USA: tʌ'ŋstʌ·n læ'mp UK: tʌŋstən læmp
izzó3
  1. 1.1 hitzig
   'hɪtsɪç
  1. feurig
   'fɔʏrɪç
izzólámpa1
vörösen izzó3
izzóadj
  1. figurative volcanique
Report or add missing word to a dictionary...