COVID-19 Fight
9 matches in 7 dictionaries. Details
játszótérexp
  1. recreation ground
   USA: re"kriː·eɪ'ʃʌ·n graʊ'nd UK: rekrɪeɪʃn graʊnd
  1. recreation area
   USA: re"kriː·eɪ'ʃʌ·n e'riː·ʌ· UK: rekrɪeɪʃn eərɪə
  1. playground
   USA: pleɪ'graʊ"n UK: pleɪgraʊnd
  1. play ground
   USA: pleɪ' graʊ'nd UK: pleɪ graʊnd
játszótérnoun
játszótérundef
játszótérundef
városi park játszótérrel, sportpályávalundef
játszótérundef
(játszótéri) mászókaundef
játszótérnoun
Report or add missing word to a dictionary...