COVID-19 Fight
jó állapotnoun
  1. trimness
   UK: trɪmnes
jó állapotbanexp
  1. in good trim
   USA: ɪ'n gʌ·d trɪ'm UK: ɪn gʊd trɪm
  1. in good repair
   USA: ɪ'n gʌ·d rʌ·pe'r UK: ɪn gʊd rɪpeər
  1. in good condition
   USA: ɪ'n gʌ·d kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: ɪn gʊd kəndɪʃn
jó egészségi állapotbanexp
  1. in good heart
   USA: ɪ'n gʌ·d hɔ'rt UK: ɪn gʊd hɑt
Report or add missing word to a dictionary...