COVID-19 Fight
12 matches in 3 dictionaries. Details
jól jönexp
  1. stand in good stead
   USA: stæ'nd ɪ'n gʌ·d ste'd UK: stænd ɪn gʊd sted
jól jön neki vmiexp
jól jönne nekem a segitséged.exp
  1. i can do with your help.
   USA: aɪ' kʌ·n duː' wʌ·ð yʊ'r he'lp UK: aɪ kæn duː wɪð jɔːr help
  1. help / i can do with your -
   USA: he'lp aɪ' kʌ·n duː' wʌ·ð yʊ'r UK: help aɪ kæn duː wɪð jɔːr
jól jönne neki vmiexp
jól jön vkinekv
  1. stand sy in good stead
   USA: stæ'nd saɪ' ɪ'n gʌ·d ste'd
meginnék egy csésze kávét/most jól jönne egy csésze kávéexp
  1. i could do with a cup of coffee
   USA: aɪ' kʊ'd duː' wʌ·ð eɪ' kʌ'p ʌ·v kɔ'fiː· UK: aɪ kʊd duː wɪð eɪ kʌp ɔv kɔfiː
jól/kapóra jönexp
  1. come in handy
   USA: kʌ'm ɪ'n hæ'ndiː· UK: kʌm ɪn hændiː
ez még jól fog jönniexp
  1. it may come in useful
   USA: ʌ·t meɪ' kʌ'm ɪ'n yuː'sfʌ·l UK: ɪt meɪ kʌm ɪn juːsfəl
  1. it may come in handy
   USA: ʌ·t meɪ' kʌ'm ɪ'n hæ'ndiː· UK: ɪt meɪ kʌm ɪn hændiː
jól jönv
 1. hasznos
  1. do czegoś przydać się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. przydam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. przyda się
   1. thirdPersonPlural:
   2. przydadzą się
   1. seeAlso:
  2. do czegoś przydawać się
   1. firstPersonSingular:
   2. przydaję się
   1. thirdPersonSingular:
   2. przydaje się
   1. seeAlso:
jól jön nekemundef
Report or add missing word to a dictionary...