COVID-19 Fight
8 matches in 5 dictionaries. Details
jóváteszv
  1. retrieve
   USA: riː·triː'v UK: rɪtriːv
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
  1. redress
   USA: riː'dre·s UK: riːdres
  1. redeem
   USA: rʌ·diː'm UK: rɪdiːm
  1. recompense
   USA: re'kʌ·mpe"ns UK: rekəmpens
  1. figurative informal plaster
   USA: plæ'stəː· UK: plɑstər
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
  1. condone
   USA: kʌ·ndoʊ'n UK: kəndoʊn
jóvátesz/vezekelexp
  1. atone for
   USA: ʌ·toʊ'n frəː· UK: ətoʊn fəː
bepótol vmit; jóváteszexp
jóváteszundef
 1. kárt, anyagit és erkölcsit
 2. hibát
 3. hibát
  1. Tuscan rimendare
 4. hibát
 5. kárt, anyagit és erkölcsit
 6. hibát
 7. hibát
 8. hibát
 9. bűnt
jóváteszundef
Report or add missing word to a dictionary...