COVID-19 Fight
józan ítélőképesség1
  1. sound judgment
   USA: saʊ'nd ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: saʊnd ʤʌʤmənt
  1. rationality
   USA: ræ"ʃʌ·næ'lʌ·tiː· UK: ræʃənælɪtiː
  1. judgement / sound -
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt saʊ'nd UK: ʤʌʤmənt saʊnd
  1. discrimination
   USA: dɪ"skrɪ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪskrɪmɪneɪʃn
józan ítélőképessége van13
  1. know a hawk from a handsaw
   USA: noʊ' eɪ' hɔː'k fəː·m eɪ' hæ'ndsɔː" UK: noʊ eɪ hɔːk frɔm eɪ hændsɔː
Report or add missing word to a dictionary...