119 matches in 3 dictionaries. Details
jumpnoun USA: ʤʌ'mp UK: ʤʌmp
jumpv intrans v USA: ʤʌ'mp UK: ʤʌmp
jump atexp USA: ʤʌ'mp æ't UK: ʤʌmp ət
jump atv intrans v USA: ʤʌ'mp æ't UK: ʤʌmp ət
jump clearexp USA: ʤʌ'mp klɪ'r UK: ʤʌmp klɪər
jump for joyv USA: ʤʌ'mp frəː· ʤɔɪ' UK: ʤʌmp fəː ʤɔɪ
jump for joyv USA: ʤʌ'mp frəː· ʤɔɪ' UK: ʤʌmp fəː ʤɔɪ
jumpilyadv UK: ʤʌmpɪliː
jumpilyadv UK: ʤʌmpɪliː
jumpinessnoun UK: ʤʌmpɪnəs
jumpingadj USA: ʤʌ'mpɪ·ŋ UK: ʤʌmpɪŋ
jumping competitionnoun USA: ʤʌ'mpɪ·ŋ kɔ"mpʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: ʤʌmpɪŋ kɔmpətɪʃn
jumping-jacknoun
jumping-polenoun
jump leadnoun USA: ʤʌ'mp liː'd UK: ʤʌmp liːd
Report or add missing word to a dictionary...