képtelenadj
  1. unable
   USA: ʌ·neɪ'bʌ·l UK: ʌneɪbl
  1. ridiculous
   USA: rʌ·dɪ'kyʌ·lʌ·s UK: rɪdɪkjʊləs
  1. nonsensical
   USA: nɔ·nse'nsɪ·kʌ·l UK: nɔnsensɪkl
  1. absurd
   USA: ʌ·bsəː'd UK: əbsəːd
képtelen megtenniexp
  1. be unable to do
   USA: biː· ʌ·neɪ'bʌ·l tʌ· duː' UK: biː ʌneɪbl tuː duː
képtelen megérteniv
  1. be at a loss to understand
   USA: biː· æ't eɪ' lɔː's tʌ· ʌ"ndəː·stæ'nd UK: biː ət eɪ lɔs tuː ʌndəstænd
képtelen megőrizni komolyságátexp
  1. he can't hide his amusement
   USA: hiː' kæ'nt haɪ'd hʌ·z ʌ·myuː'zmʌ·nt UK: hiː kænt haɪd hɪz əmjuːzmənt
képtelen történetexp
  1. a tall story
   USA: eɪ' tɔː'l stɔː'riː· UK: eɪ tɔːl stɔːriː
képtelen vagyok megérteniexp
  1. i'm at a loss to understand
   USA: ɪ'm æ't eɪ' lɔː's tʌ· ʌ"ndəː·stæ'nd
  1. i am at a loss to understand
   USA: aɪ' eɪ'e'm æ't eɪ' lɔː's tʌ· ʌ"ndəː·stæ'nd UK: aɪ æm ət eɪ lɔs tuː ʌndəstænd
képtelen vmireadj
  1. unable
   USA: ʌ·neɪ'bʌ·l UK: ʌneɪbl
képtelenné teszv
  1. incapacitate
   USA: ɪ"nkʌ·pæ'sʌ·teɪ"t UK: ɪnkəpæsɪteɪt
  1. disable
   USA: dɪ"seɪ'bʌ·l UK: dɪseɪbl
képtelenné tevésnoun
  1. incapacitation
   USA: ɪ"nkʌ·pæ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkəpæsɪteɪʃən
képtelenné válásnoun
  1. incapacitation
   USA: ɪ"nkʌ·pæ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkəpæsɪteɪʃən
képtelenségnoun
  1. ridiculousness
   UK: rɪdɪkjʊləsnɪs
  1. nonsense
   USA: nɔ'nse·ns UK: nɔnsns
  1. incongruity
   USA: ɪ"ŋkɔː·ŋruː'ʌ·tiː· UK: ɪnkɔŋgruːɪtiː
  1. incapacity
   USA: ɪ"nkʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: ɪnkəpæsɪtiː
  1. incapacitation
   USA: ɪ"nkʌ·pæ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkəpæsɪteɪʃən
  1. inability
   USA: ɪ"nʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ɪnəbɪlɪtiː
  1. absurdity
   USA: ʌ·bsəː'dʌ·tiː· UK: əbsəːdɪtiː
képtelenség vmireexp
bűnre képtelennoun
  1. impeccable
   USA: ɪ"mpe'kʌ·bʌ·l UK: ɪmpekəbl
szenvedésre képtelenadj
szólni képtelenadj
fizikai képtelenségexp
  1. a physical impossibility
   USA: eɪ' fɪ'zɪ·kʌ·l ɪ"mpɔː"sʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: eɪ fɪzɪkl ɪmpɔsəbɪlɪtiː
merő képtelenségexp
  1. plumb nonsense
   USA: plʌ'm nɔ'nse·ns UK: plʌm nɔnsns
teljes képtelenségexp
  1. plumb nonsense
   USA: plʌ'm nɔ'nse·ns UK: plʌm nɔnsns
Report or add missing word to a dictionary...