COVID-19 Fight
22 matches in 8 dictionaries. Details
kétségtelen3
  1. unquestionable
   USA: ʌ·nkwe'stʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: ʌnkwestʃənəbl
  1. unequivocal
   USA: ʌ"niː·kwɪ'vʌ·kʌ·l UK: ʌnɪkwɪvəkl
  1. undoubted
   USA: ʌ·ndaʊ'tʌ·d UK: ʌndaʊtɪd
  1. undeniable
   USA: ʌ"ndʌ·naɪ'ʌ·bʌ·l UK: ʌndɪnaɪəbl
  1. uncontested
   USA: ʌ"nkʌ·nte'stʌ·d UK: ʌnkəntestɪd
  1. patent
   USA: pæ'tʌ·nt UK: peɪtnt
  1. indubitable
   UK: ɪndjuːbɪtəbl
  1. indisputable
   USA: ɪ"ndʌ·spyuː'tʌ·bʌ·l UK: ɪndɪspjuːtəbl
  1. evident
   USA: e'vʌ·dʌ·nt UK: evɪdənt
  1. downright
   USA: daʊ'nraɪ"t UK: daʊnraɪt
  1. doubtless
   USA: daʊ'tlʌ·s UK: daʊtlɪs
  1. apparent
   USA: ʌ·pe'rʌ·nt UK: əpærənt
kétségtelenség1
  1. indisputability
   UK: ɪndɪspjuːtəbɪlɪtiː
kétségtelen tény13
  1. it is a positive fact
   USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' pɔ'zʌ·tɪ·v fæ'kt UK: ɪt ɪz eɪ pɔzətɪv fækt
kétségtelenül13
  1. without doubt
   USA: wɪ"ðaʊ't daʊ't UK: wɪðaʊt daʊt
  1. unquestionably
   USA: ʌ·nkwe'stʃʌ·nʌ·bliː· UK: ʌnkwestʃənəbliː
  1. unequivocally
   USA: ʌ"niː·kwɪ'vʌ·kliː· UK: ʌnɪkwɪvəkliː
  1. undoubtedly
   USA: ʌ·ndaʊ'tʌ·dliː· UK: ʌndaʊtɪdliː
  1. undeniably
   USA: ʌ"ndʌ·naɪ'ʌ·bliː· UK: ʌndɪnaɪəbliː
  1. no doubt
   USA: noʊ' daʊ't UK: noʊ daʊt
  1. irrefutably
   UK: ɪrefjʊtəbliː
  1. indubitably
   UK: ɪndjuːbɪtəbliː
  1. downright
   USA: daʊ'nraɪ"t UK: daʊnraɪt
  1. doubtless
   USA: daʊ'tlʌ·s UK: daʊtlɪs
  1. definitely
   USA: de'fʌ·nʌ·tliː· UK: defɪnətliː
  1. beyond question
   USA: biː"ɔː'nd kwe'ʃʌ·n UK: bɪjɔnd kwestʃən
  1. beyond peradventure
   UK: bɪjɔnd pəːrədventʃər
  1. beyond all question
   USA: biː"ɔː'nd ɔː'l kwe'ʃʌ·n UK: bɪjɔnd ɔːl kwestʃən
  1. beyond a peradventure
   UK: bɪjɔnd eɪ pəːrədventʃər
  1. assuredly
   USA: ʌ·ʃʊ'rʌ·dliː· UK: əʃʊərɪdliː
  1. apparently
   USA: ʌ·pe'rʌ·ntliː· UK: əpærəntliː
  1. Ma kétségtelenül esni fog.
    1. Apparently it is going to rain today.
  1. and no mistake
   USA: ʌ·nd noʊ' mɪ"steɪ'k UK: ənd noʊ mɪsteɪk
kétségtelenadj
kétségtelenüladv
kétségtelenadj
kétségtelenülexp
kétségtelenundef
kétségtelenülundef
kétségtelen3
kétségtelenül4
kétségtelenül annak a ténynek köszönhető, hogy
kétségtelenundef
  1. kétségtelenül, kétségkívül, bizonyára
  1. kétségtelenül/kétség kívül igaz ember
    1. ~о прав човек
  2. kétségtelen igazság
    1. ~а истина
kétségtelenülundef
kétségtelenül4
Report or add missing word to a dictionary...