COVID-19 Fight
21 matches in 8 dictionaries. Details
könyörtelenadj
  1. unsparing
   USA: ʌ·nspe'rɪ·ŋ UK: ʌnspeərɪŋ
  1. unrelenting
   USA: ʌ"nriː·le'ntɪ·ŋ UK: ʌnrɪlentɪŋ
  1. unpitying
   UK: ʌnpɪtɪɪŋ
  1. unmerciful
   UK: ʌnməːsɪfʊl
  1. unforgiving
   USA: ʌ·nfəː·gɪ'vɪ·ŋ UK: ʌnfəgɪvɪŋ
  1. uncharitable
   UK: ʌntʃærɪtəbl
  1. stern
   USA: stəː'n UK: stəːn
  1. informal steely
   USA: stiː'liː· UK: stiːliː
  1. ruthless
   USA: ruː'θlʌ·s UK: ruːθlɪs
  1. remorseless
   USA: rʌ·mɔː'rslʌ·s UK: rɪmɔːsləs
  1. relentless
   USA: rʌ·le'ntlʌ·s UK: rɪlentləs
  1. pitiless
   USA: pɪ'tiː·lʌ·s UK: pɪtɪlɪs
  1. inhuman
   USA: ɪ"nhyuː'mʌ·n UK: ɪnhjuːmən
  1. literary fell
   USA: fe'l UK: fel
könyörtelen pillantásexp
  1. steely glance
   USA: stiː'liː· glæ'ns UK: stiːliː glɑns
könyörtelenségnoun
  1. sternness
   USA: stəː'nʌ·s UK: stəːnnəs
  1. relentlessness
   UK: rɪlentləsnəs
  1. old inclemency
   UK: ɪnklemənsiː
könyörtelen tekintetexp
  1. steely glance
   USA: stiː'liː· glæ'ns UK: stiːliː glɑns
könyörtelenüladv
  1. unmercifully
   UK: ʌnməːsɪfʊliː
  1. relentlessly
   USA: rʌ·le'ntlʌ·sliː· UK: rɪlentləsliː
  1. pitilessly
   UK: pɪtɪlɪsliː
könyörtelenül elpusztító erőnoun
  1. juggernaut
   USA: ʤʌ'gəː·nɔː"t UK: ʤʌgənɔːt
adósságot könyörtelenül behajtexp
  1. have one's pound of flesh
   USA: hæ'v wʌ'nz paʊ'nd ʌ·v fle'ʃ UK: hæv wʌnz paʊnd ɔv fleʃ
  1. demand one's pound of flesh
   USA: dɪ"mæ'nd wʌ'nz paʊ'nd ʌ·v fle'ʃ UK: dɪmɑnd wʌnz paʊnd ɔv fleʃ
éles, kemény, könyörtelennoun
  1. slashing
   USA: slæ'ʃɪ·ŋ UK: slæʃɪŋ
könyörtelen3
  1. unbarmherzig
   'ʊnbaɐmhɛɐtsɪç
  1. Scharf
   'ʃaɐf
könyörtelenadj
könyörtelenségnoun
könyörtelen
könyörtelen leszundef
könyörtelenné / könyörtelenebbé teszundef
könyörtelenadj
Report or add missing word to a dictionary...