COVID-19 Fight
426
matches in the
körnoun
  1. way
   USA: weɪ' UK: weɪ
  1. sphere
   USA: sfɪ'r UK: sfɪər
  1. old scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A jelentendő adatok köre a polgári légiközlekedésre korlátozódik.
    1. The scope of the data to be reported is limited to civil aviation.
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. ring
   USA: rɪ'ŋ UK: rɪŋ
  1. orb
   USA: ɔː'rb UK: ɔːb
  1. literary orb
   USA: ɔː'rb UK: ɔːb
 1. sports
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
  1. country
   USA: kʌ'ntriː· UK: kʌntriː
  1. coterie
   USA: koʊ'təː·iː· UK: koʊtəriː
  1. circle
   USA: səː'kʌ·l UK: səːkl
kör-adj
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
kör alakúadj
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. rotund
   USA: roʊ·tʌ'nd UK: roʊtʌnd
kör alakú bemetszésnoun
  1. ringing
   USA: rɪ'ŋɪ·ŋ UK: rɪŋɪŋ
kör, futam (sportban)exp
kör helyiségenoun
  1. clubhouse
   USA: klʌ'bhaʊ"s UK: klʌbhaʊs
köralakban hajlítv
  1. old compass
   USA: kʌ'mpʌ·s UK: kʌmpəs
köralakúságnoun
  1. circularity
   UK: səːkjʊlærɪtiː
körbeprep
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
körbe adv
  1. hand round
   USA: hæ'nd raʊ'nd UK: hænd raʊnd
körbe járv
  1. wheel
   USA: hwiː'l UK: wiːl
körbe megyexp
  1. round / go -
   USA: raʊ'nd goʊ' UK: raʊnd goʊ
körbe mozgóadj
  1. vertiginous
   UK: vəːtɪʤɪnəs
körbe utazzaexp
  1. round / travel -
   USA: raʊ'nd træ'vʌ·l UK: raʊnd trævl
körbe állítv
  1. corral
   USA: kəː·æ'l UK: kərɑl
körbeadv
  1. send round
   USA: se'nd raʊ'nd UK: send raʊnd
  1. pass round
   USA: pæ's raʊ'nd UK: pɑs raʊnd
körbeadniv
  1. pass round
   USA: pæ's raʊ'nd UK: pɑs raʊnd
körbefogv
  1. compass
   USA: kʌ'mpʌ·s UK: kʌmpəs
körbefordulv
  1. roll over
   USA: roʊ'l oʊ'vəː· UK: roʊl oʊvər
körbejárv
  1. come round
   USA: kʌ'm raʊ'nd UK: kʌm raʊnd
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
  1. circle
   USA: səː'kʌ·l UK: səːkl
Report or add missing word to a dictionary...